Algemene voorwaarden

1. De rechtsverhouding tussen TYPOGRAFICS BV en de klant wordt beheerst door de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, de bestelbonnen, de offertes en de facturen van TYPOGRAFICS.

De klant die TYPOGRAFICS een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, verklaart daarmee dat hij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van alle algemene en bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS en verklaart deze voordien uitdrukkelijk aanvaard te hebben. 

TYPOGRAFICS deelt nu voor alsdan tijdig en zonder onnodige vertraging mee dat zij niet wil gebonden zijn aan een contract dat onderworpen is aan de algemene voorwaarden van de klant of van de leverancier , kortom van de andere contractspartij(en) zodat enkel de algemene voorwaarden waarvan deze clausule deel uitmaakt zullen toepasselijk zijn.

TYPOGRAFICS behoudt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden te wijzigen in functie van haar handelspolitiek en economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de klant en gelden derhalve tevens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien de klant zich niet akkoord verklaart met de gewijzigde algemene en bijzondere voorwaarden, staat het deze vrij om hetzij de wijzigingen bij aangetekend schrijven te protesteren, hetzij de overeenkomst met TYPOGRAFICS op geldige wijze te beëindigen en dit binnen een termijn van één maand vanaf de kennisgeving. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant op onweerlegbare wijze geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene en bijzondere voorwaarden.

Het contract komt tot stand op het ogenblik en op de plaats waar de aanvaarding de aanbieder bereikt in de zin van artikel 1.5 NBW .Bij een langs elektronische weg gesloten contract wordt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, deze plaats vermoed de woonplaats van de aanbieder te zijn.

Elk beding van deze voorwaarden was voorwerp van een aparte onderhandeling tussen partijen zodat zij voor zoveel als nodig verzaken aan een vordering gebaseerd op art. 5.52 NBW. 

De klant of leverancier verzaakt aan het inroepen van de relatieve nietigheid van de overeenkomst. Overeenkomstig artikel 5.74 NBW kan TYPOGRAFICS  zich beroepen op verandering van omstandigheden om de overeenkomst te heronderhandelen met het oog op hetzij de aanpassing hetzij de beëindiging ervan. De klant en de leverancier doen bij deze afstand van het recht van buitengerechtelijke vervanging art. 5.85 lid 2 NBW , van het recht van buitengerechtelijke ontbinding art. 5.93 NBW en van het recht tot prijsvermindering op basis van art. 5.97 NBW. 

TYPOGRAFICS beschikt onverminderd de verdere specifieke bepalingen in deze overeenkomst over een algemeen herroepingsrecht. Op grond hiervan beschikt zij na het sluiten van het contract over een termijn van 30 dagen waarbinnen zij aan de andere partij ter kennis kan brengen dat zij afziet van het contract. In dat geval, tenzij dwingend anders bepaald door een wet, mag zij het contract herroepen zonder betaling van kosten of van een vergoeding en zonder opgave van redenen. Indien het aanbod een materiële vergissing bevat dan kan TYPOGRAFICS dat na de ontdekking ervan steeds corrigeren, zelfs indien het aanbod zou aanvaard zijn, met dien verstande dat de klant desgevallend vijf bankwerkdagen heeft om de aanvaarding in te trekken of mutatis mutandis TYPOGRAFICS dat kan doen ten aanzien van haar leverancier.

2. De verbintenissen van TYPOGRAFICS  zijn in regel inspanningsverbintenissen in de zin van art. 5.72 NBW . Resultaatsverbintenissen komen enkel tot stand en zijn enkel bewijsbaar door middel van  een andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke door alle partijen ondertekende overeenkomst.

3. Alle opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen indien mogelijk door TYPOGRAFICS nageleefd worden. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk overeenkomstig de verwerkingsmogelijk- heden uitgevoerd.  Een eventuele overschrijding van de aangegeven leverings- of uitvoeringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren, behoudens de buitensporige afwijking van de aangegeven leverings- of uitvoeringstermijn.

4. Alle offertes zijn onderworpen aan het  voorbehoud van schriftelijke aanvaarding van de bestelling door TYPOGRAFICS.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen van TYPOGRAFICS volledig en op hun vervaldatum contant te betalen aan de maatschappelijke zetel gelegen te 9220 HAMME, Zwaarveld 45. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst verloopt de betaling zonder enige schuldvergelijking of korting en op de door TYPOGRAFICS aangegeven wijze. 

Voor vragen tot aanpassing van de factuur en/of opsplitsing ervan over meerdere entiteiten is een administratiekost verschuldigd van € 50,00 (excl. btw).

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal opeisbaar worden, en tegelijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met de navolgende vergoedingen:

6. Meerwerken of niet in de offerte begrepen werken worden afzonderlijk gefactureerd door TYPOGRAFICS  aan de voor de betreffende opdracht overeengekomen tarieven of bij gebreke daaraan aan de gebruikelijke marktconforme tarieven gehanteerd door TYPOGRAFICS in soortgelijke dossiers.

Voor spoedopdrachten met voorziene oplevering binnen de 24uur geldt een uurtarief (excl. btw) verhoging van 15,00%.

In alle tarieven zijn soft- en hardware, zowel als 1uur verplaatsingstijd begrepen. Voor extra verplaatsingsuren geldt het voor de betreffende opdracht overeengekomen, uurtarief of bij gebreke daaraan de gebruikelijke marktconforme tarieven gehanteerd door TYPOGRAFICS in soortgelijke dossiers.

7. Voor opdrachten, werken of diensten boven de 20.000 EUR (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, een contant te betalen werkingsvoorschot gefactureerd van 25% bij ondertekening van de offerte of bestelbon.

Bij niet-betaling van dit werkingsvoorschot binnen de periode van 30 dagen na ondertekening van de offerte of bestelbon, behoudt TYPOGRAFICS zich het recht voor de opdracht, het werk of de dienst stop te zetten en/of prioriteit te geven aan andere opdrachten, werken of diensten. 

TYPOGRAFICS behoudt zich bovendien het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, van de klant de geschikte zekerheden en/of voorschotten voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen indien de solvabiliteit van de klant in twijfel wordt gebracht, zoals bij het niet of laattijdig betalen van facturen. In geval de klant hieraan geen gevolg geeft, behoudt TYPOGRAFICS zich het recht voor om de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren en de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden.

8. De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van de algemene en bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS met zich meebrengen. In alle gevallen zullen de algemene en bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS volledig van toepassing blijven.

9. De klant verbindt zich ertoe tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden volgend op de beëindiging van de overeenkomst, zich ervan te onthouden de personen die in naam van TYPOGRAFICS de opdracht, het werk of de dienst uitvoeren alsook alle personen die in naam van TYPOGRAFICS werkzaam zijn en vermeld worden op de website van TYPOGRAFICS, ongeacht in welke hoedanigheid, in dienst te nemen, dan wel op hen een beroep te doen in het kader van een zelfstandige samenwerking. In het kader daarvan verbindt de klant zich er tevens toe om voornoemde personen niet te benaderen of te contacteren of te laten contacteren met het oog op dergelijke afwerving. Indien de klant deze verbintenis niet nakomt, verbindt hij zich ertoe om ter compensatie een forfaitaire vergoeding van 50.000 EUR (excl. BTW) per inbreuk te betalen aan TYPOGRAFICS. Deze betaling maakt geen schadevergoeding uit maar behelst de uitoefening van een subjectief recht, geput uit huidig conventioneel beding. 

10. De klant verleent aan TYPOGRAFICS het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de klant uitgevoerde opdracht, alsook het logo van de klant, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van TYPOGRAFICS via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van TYPOGRAFICS verzaakt de klant aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

11. De dienstverlener draagt alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van alle door hem voor de opdrachtgever geleverde werk zoals ontwerpen, lay-outs, illustraties, documenten e.a. over aan de opdrachtgever.

De  klant verzaakt aan alle eigendomsrechten van de stock images die derhalve hetzij bij TYPOGRAFICS als eigenaar hetzij , indien TYPOGRAFICS licentiehouder  is,  bij andere contractanten van TYPOGRAFICS en in voorkomend geval bij de auteurs blijven.

De klant verwerft geen exclusiviteit voor het gebruik van stock images zodat die ook elders kunnen gebruikt worden hetzij  door TYPOGRAFICS hetzij door andere contractanten van TYPOGRAFICS en in voorkomend geval door de auteurs.

De klant mag het beeldmateriaal niet anders gebruiken dan voor het doel waartoe het in het kader van de overeenkomst is bestemd , tenzij dit vooraf  schriftelijk anders  werd overeengekomen.

De klant mag de stock images niet op enigerlei wijze, analoog of digitaal vermenigvuldigen  of verspreiden , tenzij dit vooraf  schriftelijk anders werd overeengekomen.

TYPOGRAFICS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig gebruik van de stock images door de klant strijdig met deze voorwaarden en de klant zal TYPOGRAFICS vrijwaren in hoofdsom intresten en kosten voor elk dergelijk strijdig gebruik indien dit toerekenbaar is aan de klant. Met toerekenbaarheid wordt bedoeld elke ,zelfs lichtste , fout van de klant.

12. Indien TYPOGRAFICS wegens omstandigheden, die zich buiten haar wil voordoen, verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, behoudt zij zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst te beëindigen. TYPOGRAFICS zal steeds de klant hieromtrent informeren door middel van een schriftelijke mededeling binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de overmacht. Volgende omstandigheden worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijk- heden, machinestoringen, overstroming, brand, elektriciteitspanne in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn. In gevallen van overmacht, kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen met betrekking tot lopende overeenkomsten

13. Voor definitief vastgelegde opdrachten van minstens 5 (vijf) werkdagen is de annulatie dan wel een uitstel van de opdracht door één van de partijen in zijn geheel kosteloos tot uiterlijk één maand vóór de geplande start van de samenwerking. Annulatie en/of verplaatsing tijdens de samenwerking is verder niet mogelijk. 

Voor definitief vastgelegde opdrachten van minder dan 5 (vijf) opeenvolgende werkdagen is de annulatie dan wel een uitstel van de opdracht door één van de partijen geheel kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de geplande start van de samenwerking. Annulatie en/of verplaatsing tijdens de samenwerking is verder niet mogelijk.

Voor consulting-dagen en/of -opdrachten in optie van meer dan 5 (vijf) werkdagen is de bevestiging van de opdracht door de klant mogelijk tot uiterlijk één maand voor de geplanden start van de samenwerking en bij consulting-dagen en/of -opdrachten van minder dan 5 (vijf) werkdagen is de bevestiging van de opdracht door de klant mogelijk tot uiterlijk één week voor de geplande start van de samenwerking.

Alle meldingen gebeuren uitsluitend schriftelijk via e-mail aan het normale correspondentieadres van de partij en met de functie van hoogdringendheid.

Bij laattijdige annulatie van een opdracht door de opdrachtgever na de aanvraag of na de bevestiging, om welke reden dan ook, zijn de hiernavolgende vergoedingen verschuldigd:

14. Overeenkomstig artikel  5.90 en 5.239 NBW kan TYPOGRAFICS haar prestaties opschorten hetzij bij wijze van exceptio non adimpleti contractus hetzij bij wijze van exceptio timoris.

De klant wordt bij ter post aangetekende brief of telefax op de hoogte gebracht van de keuze van TYPOGRAFICS. 

In geval van opschorting van de overeenkomst door TYPOGRAFICS, herneemt TYPOGRAFICS haar diensten, werken en/of opdrachten zodra de klant alle verschuldigde achterstallen heeft aangezuiverd, zowel in hoofdsom, intresten als  kosten. 

In geval van ontbinding van de overeenkomst zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd en tot vergoeding van alle schade van TYPOGRAFICS, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs exclusief BTW.

Indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt, verzaakt hij onmiddellijk en onherroepelijk aan alle mogelijke schadevergoedingen of compensaties, waartoe de voormelde opschorting of ontbinding door TYPOGRAFICS zou kunnen leiden. 

15. TYPOGRAFICS behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke  ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, staking van betaling, gerechtelijk akkoord van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, die de rechten van TYPOGRAFICS ernstig in het gedrang brengt.

16. De aansprakelijkheid van TYPOGRAFICS  zelf of voor de personen waarvoor zij moet instaan ,wordt beperkt tot gevallen van opzet  met uitsluiting van gewone fout,  lichte fout en zware fout. Bovendien kan TYPOGRAFICS zich indien nodig beroepen op bevrijdingsbedingen van de hoofschuldenaar conform art. 5.89 §2 NBW.

Indien TYPOGRAFICS een beroep doet op andere personen voor de nakoming van de verbintenis, is de fout die deze hulppersonen hebben begaan aan hem niet toerekenbaar en dient de klant of leverancier zich rechtstreeks tot deze hulppersonen te wenden. Indien de niet-nakoming van een verbintenis door TYPOGRAFICS te wijten is aan het gebruik van een gebrekkig voorwerp, dan is deze niet-nakoming haar niet toerekenbaar en dient de klant of leverancier zich rechtstreeks tot de leverancier of producent van dit gebrekkig voorwerp te wenden. 

Voor elke contractuele of buitencontractuele tekortkoming van TYPOGRAFICS is op straffe van verval van recht een ingebrekestelling vereist. In dat geval beschikt de deze steeds over een remediëringsperiode van 90 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de ingebrekestelling. 

In het kader van alle overeenkomsten met TYPOGRAFICS, verzaakt de klant van rechtswege aan elke vorm van indirecte of immateriële schade en zal zij/hij er zich in alle gevallen toe beperken herstel te vorderen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijk geleden schade.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van TYPOGRAFICS beperkt tot het equivalent van 40% van het factuurbedrag incl. BTW.

17. Wanneer de overeenkomst met de klant betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, erkent deze klant de volledige conformiteit met de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG), evenals de nationale wetgeving ter zake. In het kader van de overeenkomst met TYPOGRAFICS, zal de klant TYPOGRAFICS vrijwaren voor  iedere vorm van schade die voortvloeit uit de niet-conformiteit van de klant met Europese en nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming.

18. Elke klacht betreffende de goederen, diensten of facturen van TYPOGRAFICS dient op straffe van verval schriftelijk per ter post aangetekende brief te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van TYPOGRAFICS, ten laatste binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering. 

Voor wat betreft specifieke vermeldingen die enkel op de factuur voorkomen, dienen de klachten binnen zeven dagen vanaf de factuurdatum per ter post aangetekende brief te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van TYPOGRAFICS.

19. Indien enige verbintenis in hetzij de overeenkomst tussen TYPOGRAFICS en de klant, hetzij de algemene en/of bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS onafdwingbaar, nietig of strijdig met een bepaling van dwingend recht blijkt te zijn, zal deze onafdwingbaarheid, nietigheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst, de algemene en/of bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS niet beïnvloeden. Desgevallend verbinden TYPOGRAFICS en de klant er zich toe om in de geest van goede trouw, hetzelfde economisch evenwicht na te streven als in geval de onafdwingbaarheid, ongeldigheid of nietigheid er niet was geweest. Omgekeerd zijn alle wettelijke bepalingen in het voordeel van TYPOGRAFICS of met verplichtingen in hoofde van de klant, zoals deze vervat in de wet van 19 april 2014, onverwijld toepasselijk op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant, evenals op de algemene en bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS.

20. Op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd en is het Nederlands de enige proceduretaal. 

Partijen verplichten zich tot het organiseren van een mediatie alvorens een vordering in te stellen, behoudens voor wat betreft de invorderingen van facturen of voor bewarende maatregelen.

21. Huidige algemene voorwaarden vervangen op retroactieve wijze de voorgaande algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS. 

TYPOGRAFICS BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE OPDRACHTEN, WERKEN EN DIENSTEN

1. Huidige bijzondere voorwaarden zijn, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst van toepassing op alle contracten tussen TYPOGRAFICS en de klant met betrekking tot de hierna bepaalde opdrachten, werken en/of diensten. 

De klant die onderstaande opdracht(en) toevertrouwt aan TYPOGRAFICS verklaart dat hij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk aanvaard te hebben. Voor zover huidige bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS, primeert de toepassing van deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden in dat geval ten aanvullende titel.

TYPOGRAFICS deelt nu voor alsdan tijdig en zonder onnodige vertraging mee dat zij niet wil gebonden zijn aan een contract dat onderworpen is aan de algemene voorwaarden van de klant of van de leverancier , kortom van de andere contractspartij(en) zodat enkel de algemene voorwaarden waarvan deze clausule deel uitmaakt zullen toepasselijk zijn.

2. Opleidingsopdrachten.

De opleidingen beperken zich tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. TYPOGRAFICS voorziet enkel in verdere begeleiding vooraf of achteraf mits afzonderlijke vergoedingen. Verder geeft TYPOGRAFICS geen enkele waarborg op enig resultaat dat overigens afhankelijk is van de deelnemers zelf.

Tot uiterlijk één maand vóór haar geplande datum is de annulatie van een opleiding kosteloos. Bij latere annulatie blijft de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 

Ook uitstel van een geplande opleiding blijft mogelijk tot één maand voor haar geplande datum mits betaling van          € 50,00 administratiekosten (excl. btw). Betreft het een opleiding op maat dan is dat € 100,00 (excl. btw). 

De facturen met betrekking tot de opleidingen zijn steeds contant en vooraf betaalbaar, ten laatste 5 dagen voor aanvang ervan. Bij gebreke waarvan de opleiding wordt opgeschort.

Voor vragen tot aanpassing van de factuur en/of opsplitsing ervan over meerdere entiteiten is een administratiekost verschuldigd van € 50,00 (excl. btw).

3. Grafische vormgeving.

De opdracht tot grafische vormgeving beperkt zich tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. TYPOGRAFICS kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen. Specifiek voor websites verloopt het procedé in stappen waarbij niet teruggekomen kan worden op eerdere stappen en de klant derhalve stapsgewijs naarmate deze via fax of e-mail worden gemeld, deze onherroepelijk aanvaardt conform deze melding.

4. Drukwerken. 

De klant verbindt zich ertoe om de proefdruk of drukklare PDF goed te keuren binnen de 48 uur na de toezending ervan. Een gebrek aan reactie binnen die termijn wordt onherroepelijk door de contractspartijen beschouwd als een goedkeuring voor druk. 

TYPOGRAFICS kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen en is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de klant ontvangt.

Klachten in verband met drukwerken moeten in afwijking van artikel 17 van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS schriftelijk meegedeeld worden binnen de 48 uur na ontvangst van de levering. 

5. Huidige bijzondere voorwaarden  vervangen op retroactieve wijze de voorgaande bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS.

TYPOGRAFICS BIJZONDERE VOORWAARDEN TALENT SCAN 

1. Huidige bijzondere voorwaarden zijn, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst van toepassing op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant met betrekking tot de online screening en zelf-evaluatietool “TALENT SCAN”. 

De klant die een bestelling doet van de online screening en zelf-evaluatietool TALENT SCAN verklaart dat hij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk aanvaard te hebben. Voor zover huidige bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS, primeren deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden ten aanvullende titel.

TYPOGRAFICS deelt nu voor alsdan tijdig en zonder onnodige vertraging mee dat zij niet wil gebonden zijn aan een contract dat onderworpen is aan de algemene voorwaarden van de klant of van de leverancier , kortom van de andere contractspartij(en) zodat enkel de algemene voorwaarden waarvan deze clausule deel uitmaakt zullen toepasselijk zijn.

2. De TALENT SCAN van TYPOGRAFICS wordt online aangeboden via de website van TYPOGRAFICS.

De klant kan deze TALENT SCAN op de website van TYPOGRAFICS bestellen. De klant dient zich hiervoor te registreren en verkrijgt een persoonlijke Login. Gebruikmakend van deze Login beschikt de klant over de mogelijkheid om ‘online credits’  aan te kopen die hem de toegang verlenen tot het gebruik van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS.

De klant kan er eveneens voor opteren om TYPOGRAFICS in te schakelen voor dienstenverlening op maat met betrekking tot de TALENT SCAN. TYPOGRAFICS maakt desgevallend een offerte op met betrekking tot de door haar te verstrekken diensten. De offerte zal onder meer melding maken van de hoeveelheid ‘online credits’ die aan de klant worden verstrekt.

3. De ‘online credits’, die aan de klant de toegang verlenen tot het gebruik van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS, zijn steeds één jaar geldig vanaf hun aankoopdatum.

4. De prijs van de ‘online credits’ zal afhankelijk zijn van het onderdeel van de TALENT SCAN waarvan de klant gebruik wenst te maken. De toepasselijke prijs zal op de website van TYPOGRAFICS en desgevallend in de offerte worden vermeld.

5. De klant  zal alle data die via de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS worden ingevoerd en de resultaten van de verwerking, kortom de informatie,  ten allen tijde geheim houden rekening houdende met de privacy van de personen wiens gegevens worden verwerkt. De klant zal zich er derhalve ten allen tijde van onthouden om  deze informatie publiek te maken, te verspreiden, met derden te delen, tegen betaling ter beschikking te stellen, door te geven aan andere ondernemingen, te verkopen of aan te wenden in gerechtelijke of buitengerechtelijke geschillen. 

6. De klant erkent, voor  zoveel als nodig, dat hij geen enkele aanspraak kan maken op TALENT SCAN van TYPOGRAFICS op basis van zijn overeenkomst met TYPOGRAFICS of op enige andere wijze. 

7. De klant zal de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS en in voorkomend geval de handleiding enkel aanwenden voor eigen rechtstreeks gebruik. Het is de klant niet toegelaten om deze hetzij op kosteloze, hetzij op betalende wijze ter beschikking te stellen van derden of op enigerlei andere wijze direct of indirect door derden te laten gebruiken of op enigerlei andere wijze te exploiteren.

8. Het is de klant verboden de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS en in voorkomend geval de handleiding te vertalen, te bewerken, aan te passen of anderszins te wijzigen of dit door derden te laten verrichten, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TYPOGRAFICS.

9. De klant draagt zelf op exclusieve wijze alle verantwoordelijkheid voor de ingevulde gegevens en parameters in het systeem van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS, evenals voor het actualiseren hiervan en de klant verzaakt uitdrukkelijk aan iedere vordering ter zake lastens TYPOGRAFICS. De klant zal TYPOGRAFICS tevens vrijwaren voor alle aanspraken van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de door de klant verwerkte data in het systeem van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS.

De klant is verder zelf exclusief verantwoordelijk voor elk  databestand dat tot stand komt binnen de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS. Dit betekent dat de verwerking van deze databestanden door de klant exclusief en met vrijstelling van,  maar ook met vrijwaring in het voordeel van TYPOGRAFICS gebeurt en dat de klant zich bijgevolg informeert over en conformeert  met de wettelijke normen ter zake.

TYPOGRAFICS kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele verlies van verwerkte data of programma’s van de klant bij het gebruik van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS. 

De klant wordt er uitdrukkelijk van verwittigd dat de feilloze werking van TALENT SCAN nooit volledig kan worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren als wegens factoren eigen aan een online screening en zelf-evaluatietool, zodat onder meer onverwachts verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

De klant verbindt er zich toe zichzelf tegen dergelijk verlies te beveiligen door zelf regelmatig correcte veiligheidskopijen of back-ups te nemen van zijn programma- en gegevensbestanden, deze intern en extern te bewaren en deze op hun deugdelijkheid te controleren. De klant verzaakt derhalve uitdrukkelijk aan iedere vordering ter zake lastens TYPOGRAFICS.

TYPOGRAFICS zal, zelfs indien zij op de hoogte was van de eventuele risico’s en dit zelfs ingeval van ernstige tekortkoming, met uitzondering van bedrog of opzet,  niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade veroorzaakt door of te wijten aan defecten, onderbrekingen, vergissingen of malfuncties van de TALENT SCAN van TYPOGRAFICS of voor de indirecte, incidentele speciale of gevolgschade met inbegrip van aanspraken of schadeclaims van derden.

TYPOGRAFICS BIJZONDERE VOORWAARDEN WEBSITE SET UP (WSU) EN WEBSITE SUPPORT (WS)

A. Voorwaarden voor WSU en voor WS

1. TYPOGRAFICS verleent diensten aan de klant onder de vorm van Website Set Up (WSU) en Website Support (WS). 

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk andersluidend akkoord zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen TYPOGRAFICS en de klant in verband met WSU en WS. De klant verklaart dat hij voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze bijzondere voorwaarden en deze voordien uitdrukkelijk aanvaard te hebben. Voor zover huidige bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van TYPOGRAFICS, primeert de toepassing van deze bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden in dat geval ten aanvullende titel.

TYPOGRAFICS deelt nu voor alsdan tijdig en zonder onnodige vertraging mee dat zij niet wil gebonden zijn aan een contract dat onderworpen is aan de algemene voorwaarden van de klant of van de leverancier , kortom van de andere contractspartij(en) zodat enkel de algemene voorwaarden waarvan deze clausule deel uitmaakt zullen toepasselijk zijn.

2. De WSU betreft het grafisch, artistiek en technisch ontwikkelen en opzetten van websites en WS betreft de maintenance en het beheer van de website in twee mogelijke vormen, met name de Flex Formule en de All-in service packs.

3. Op verzoek van de klant maakt TYPOGRAFICS een analyse en dienvolgens een offerte op aangepast aan de wensen van de klant. Functionaliteiten of andere meerwerken die niet in deze offerte opgenomen werden, vormen het voorwerp van afzonderlijke facturen op basis van de op dat ogenblik geldende tarieven. Offertes gelden, behoudens schriftelijke uitzonderingen, gedurende dertig dagen vanaf hun datum.

4. TYPOGRAFICS maakt voor haar diensten gebruik van zowel open source software als van software geleverd door de klant. In geen geval zal TYPOGRAFICS aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt wordt door deze software.

5. TYPOGRAFICS is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van een website en doet in principe geen controle of toezicht , noch op de inhoud noch op de herkomst of op de auteurs en andere personen of organisaties die achter de website schuilgaan. De klant is derhalve exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van de website, zelfs indien de klant de informatie zelf bekomt van derden of indien derden onder gelijk welke vorm eigen bijdragen op de website kunnen zetten en de klant erkent dat TYPOGRAFICS slechts in voorkomend geval een neutraal doorgeefluik is. De klant onthoudt er zich uitdrukkelijk van informatie te publiceren of aan te bieden die in strijd is met het Belgisch, Europees of Internationaal recht, waaronder maar niet beperkt tot lasterlijke, eerrovende, belagende, bedreigende, beledigende, racistische, haatzaaiende of discriminerende informatie of informatie die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden of die sociaal aanstootgevend is en tot publiek protest kan leiden. De klant zal TYPOGRAFICS vrijwaren voor elke vordering van derden in hoofdsom, intresten en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website en de klant verzaakt zelf in het voordeel van TYPOGRAFICS aan elke mogelijke vordering die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website. De klant vergoedt TYPOGRAFICS verder voor alle schade in hoofdsom, intresten en kosten die TYPOGRAFICS zou lijden ten gevolge van de inhoud van de website, inbreuken op dit artikel en andere inbreuken op de overeenkomst tussen de klant en TYPOGRAFICS.

6. De klant verleent aan TYPOGRAFICS het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de klant geheel of deels opgezette website, alsook het logo van de klant en uitgezonderd eventuele aan die website gekoppelde aparte databanken, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van TYPOGRAFICS via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van TYPOGRAFICS verzaakt de klant aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

7. Ingeval van aansprakelijkheid van TYPOGRAFICS verzaakt de klant van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en morele schade en zal hij er zich in alle gevallen toe beperken directe materiële schade te vorderen.

B. Aanvullende voorwaarden enkel voor WSU

8. Voor opdrachten in WSU boven de 20.000 EUR (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende vermelding, een werkingsvoorschot gevraagd van 25%. Dit werkingsvoorschot is, factureerbaar bij de ondertekening van de offerte of bestelbon. 

Bij niet-betaling ervan binnen de periode van 30 dagen na ondertekening, behoudt TYPOGRAFICS zich het recht voor de interventie of opdracht stop te zetten of te schorsen. Voor aanvang van het project dient de klant, onverminderd hogervermeld bedrag dat in voorkomend geval wordt verrekend, een voorschot te betalen van 50% van de totale offerteprijs. Dezelfde regeling geldt ingeval van de sub artikel 3 genoemde functionaliteiten of andere meerwerken. TYPOGRAFICS heeft het recht de uitvoering van alle werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de klant dit voorschot betaalt. Bij de aflevering van de website zal de 75% van de offerteprijs betaalbaar zijn. Na het live zetten van de website zal de overige 25% van de offerteprijs betaalbaar zijn.

9. Indien de klant de overeenkomst in WSU verbreekt vóór de aanvang van de werkzaamheden, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de offerte (excl. BTW). Ingeval van verbreking na de start van de werkzaamheden is de klant als forfaitaire schadevergoeding de volledige prijs van de offerte als schadevergoeding verschuldigd zonder dat TYPOGRAFICS kan verplicht worden de website nog verder af te

werken.

10. De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres in het kader van een WSU zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers zoals DNS BELGIUM. De desbetreffende instantie beslist souverein over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. TYPOGRAFICS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat de domeinnaam wordt toegekend. TYPOGRAFICS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen door de klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen.

11. De klant verleent aan TYPOGRAFICS het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de klant geheel of deels opgezette opdracht, alsook het logo van de klant, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van TYPOGRAFICS via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van TYPOGRAFICS verzaakt de klant aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

C. Aanvullende voorwaarden enkel voor WS

12. Flex Formule en de All-in service packs zijn overeenkomsten inzake website support en hebben een vaste duurtijd van één jaar. De technische kenmerken en de aard van de diensten van deze laatste twee vormen worden gedetailleerd in hun respectieve technische fiche.

13. Deze diensten zijn in regel op voorhand betaalbaar en worden jaarlijks gefactureerd.

14. Behoudens schriftelijke opzegging door de klant drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst, door middel van een aangetekende brief, wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde contractduur. Ingeval van verbreking of ontijdige opzegging is de klant de volledige vergoeding verschuldigd van het lopende jaar, waarbij hij verzaakt aan elke terugbetaling van de nog niet verlopen maar betaalde maanden.

15. TYPOGRAFICS verwerft het recht om, onder meer bij inbreuken op deze voorwaarden, met inbegrip van artikel 9, bij bevel van de rechter of van de overheid of bij alle andere omstandigheden die zulks nuttig of noodzakelijk maken, de website onmiddellijk offline te halen. Desgevallend kan TYPOGRAFICS niet verplicht worden de website te heractiveren maar staat het de klant vrij om een nieuwe webmaster te zoeken die de taak kan overnemen. In voorkomend geval zal TYPOGRAFICS de nodige technische elementen aan de nieuwe webmaster bezorgen zonder dat zij terzake enige verantwoordelijkheid neemt en mits alle kosten en alle openstaande facturen in hoofdsom, intresten en kosten op voorhand door de klant zijn betaald. Desgevallend verzaakt de klant in alle omstandigheden aan elke mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.

16. Huidige bijzondere voorwaarden  vervangen op retroactieve wijze de voorgaande bijzondere voorwaarden van TYPOGRAFICS.