>

Typografics Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. Levering- en uitvoeringstermijnen. Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

3. Meerwerken of niet in de offerte begrepen werken zijn afzonderlijk factureerbaar aan de op dat ogenblik geldende tarieven.

4. Betalingsvoorwaarden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen volledig en op hun datum contant betaalbaar te 9220 Hamme, Zwaarveld 45. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door Typografics aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen:
- De facturen met betrekking tot de opleidingen zijn betaalbaar 5 dagen voor aanvang opleiding.
- Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 300 EUR.
- Verwijlintresten ten belope van 1% per maand die van rechtswege zullen lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag tot en met de maand, in de loop van dewelke de betaling wordt verricht.
- Voor opdrachten boven de 20.000 EUR (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende vermelding, een werkingsvoorschot gevraagd van 30% factureerbaar bij ondertekening van de offerte of bestelbon. Bij niet-betaling ervan binnen de periode van 5 werkdagen na ondertekening, behouden wij het recht de interventie of opdracht stop te zetten en/of prioriteit te geven aan andere interventies of opdrachten. Typografics heeft het recht om al haar diensten en/of leveringen op te schorten indien de cliënt zelf zijn verbintenissen niet nakomt. Desgevallend verzaakt de cliënt aan alle mogelijke schadevergoeding of compensatie. De diensten worden hernomen van zodra de klant alle achterstallen heeft aangezuiverd, zowel in hoofdsom als intresten als in kosten.

5. Middelverbintenis. Alle verbintenissen van Typografics in het algemeen hebben het karakter van een middelverbintenis tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de verwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, overstroming, brand, elektriciteitspanne in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

6. Klachten. Elke klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen dient op straffe van verval schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze firma te worden gericht, dan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum.

7. De cliënt verzaakt van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en zal er zich in alle gevallen toe beperken directe schade te vorderen.

8. Bij (vroegtijdige) annulatie van bestelde interventiedagen of opdrachten op welke wijze dan ook, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 100 EUR per halve dag met uitzondering van de vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de interventie of opdracht dat bovenop de schadevergoeding verschuldigd is. Annulatie zonder kosten van bestelde trainingsopdrachten is mogelijk tot 14 dagen voor de 1ste opleidingsdatum. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

9. Typografics behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is als ontbonden te beschouwen, ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

10. De client verleent aan Typografics het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de client geheel of deels opgezette website, uitgezonderd eventuele aan die website gekoppelde aparte databanken, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van Typografics via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van Typografics verzaakt de client aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

11. Typografics behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper de geschikte zekerheden en/of voorschotten voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren.

12. Verbreking. Wanneer de cliënt verzuimt één of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verbreken per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW.

13. Geen schuldvernieuwing. De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen onze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

14. Voor wat betreft de trainingsopdrachten beperkt de opleiding zich tot wat schriftelijk is overeengekomen. Typografics voorziet alleen in verdere begeleiding vooraf of achteraf mits afzonderlijke vergoedingen. Verder geeft Typografics geen enkele waarborg op enig resultaat dat overigens afhankelijk is van de deelnemers zelf.

15. Voor wat betreft de grafische vormgeving beperkt deze opdracht zich tot wat schriftelijk is overeengekomen. Typografics kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen. Specifiek voor websites verloopt het procedé in stappen waarbij niet teruggekomen kan worden op eerdere stappen en de klant derhalve stapsgewijs naarmate deze via fax of e-mail worden gemeld, deze onherroepelijk aanvaardt conform deze melding.

16. Voor wat betreft drukwerken verbindt de cliënt zich ertoe om de proefdruk of drukklare PDF goed te keuren binnen de 48 uur na de toezending ervan. Een gebrek aan reactie binnen die termijn wordt onherroepelijk door partijen beschouwd als een goedkeuring voor druk. Klachten in verband met drukwerken moeten in afwijking van artikel 6 schriftelijk medegedeeld worden binnen de 48 uur na ontvangst van de levering. Typografics kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen en is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de klant ontvangt.

17. Voor wat betreft de detacheringsovereenkomsten verbindt de cliënt er zich toe tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden volgend op het einde van de opdracht, zich er van te onthouden de personen die in naam van Typografics de opdracht uitvoeren —ongeacht in welke hoedanigheid— in dienst te nemen, dan wel op hen een beroep te doen in het kader van een zelfstandige samenwerking. In het kader daarvan verbindt de cliënt er zich tevens toe om voornoemde personen niet te benaderen of te contacteren of te laten contacteren met het oog op dergelijke afwerving. Indien de cliënt ervoor opteert deze verbintenissen niet na te komen dan verbindt hij er zich toe om ter compensatie een vergoeding aan Typografics te betalen van 50.000 EUR. Deze betaling maakt geen schadevergoeding uit maar behelst de uitoefening van een subjectief recht geput uit een conventioneel beding. De aanvraag van de opdrachtgever tot het vervullen van een bepaalde opdracht door de dienstverlener, (interventie) dient te gebeuren minstens 24 uren voor de aanvang van de interventie. Voor de aanvang van de interventie wordt een bevestigingsdocument verstuurd met de overeengekomen dagen en uren. Bij annulatie van een opdracht door de opdrachtgever na de aanvraag of na de bevestiging, om welke reden dan ook, dan zijn de hiernavolgende vergoedingen verschuldigd:
- een vergoeding van de gepresteerde uren aan 66,50 EUR/u.
- een forfaitaire schadevergoeding voor de uren die ingevolge de annulatie niet werden gepresteerd aan 100 euro per halve dag.

18. Reconversie. Indien enige verbintenis in deze overeenkomst onafdwingbaar, nietig of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid, nietigheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst niet beïnvloeden. Desgevallend verbinden partijen er zich toe om in de geest van goede trouw, hetzelfde economisch evenwicht na te streven als in geval de ongeldigheid of nietigheid er niet was geweest.

19. De client verleent aan Typografics het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de client geheel of deels opgezette opdracht, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van Typografics via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van Typografics verzaakt de client aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

20. Geschillen. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd en is het Nederlands de enige proceduretaal.

Hamme, 1 september 2016

Bijzondere Voorwaarden Typografics Website Set Up (WSU) en Website Support (WS)

A. Voorwaarden voor WSU en voor WS

1. Typografics verleent diensten aan de klant onder de vorm van Website Set Up (WSU) en Website Support (WS). WSU is het grafisch, artistiek en technisch ontwikkelen en opzetten van websites en WS is de maintenance en beheer van de website in twee mogelijke vormen met name de Flex Formule en de All-in service packs.

2. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk andersluidend akkoord zijn deze verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Typografics en de klant in verband met WSU en WS en schept het louter feit van de opdracht door de klant een onweerlegbaar vermoeden dat hij deze voorwaarden voordien heeft aanvaard. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn Typografics bijgevolg niet tegenstelbaar zelfs niet indien Typografics gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen

3. Indien gewenst maakt Typografics een analyse en dienvolgens een offerte op basis van de wensen van de klant. Functionaliteiten of andere meerwerken die niet in deze offerte opgenomen werden, vormen voorwerp van afzonderlijke facturen op basis van de op dat ogenblik geldende tarieven. Offertes gelden behoudens schriftelijke uitzonderingen gedurende dertig dagen vanaf hun datum.

4. Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn slechts richtinggevend en zullen waar mogelijk door Typografics in acht genomen worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding en zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren

5. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle facturen draagbaar en volledig en op hun datum contant betaalbaar te 9220 Hamme, Zwaarveld 45. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting en op de door Typografics aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens de openstaande factuur en krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal opeisbaar worden en tegelijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met de navolgende vergoedingen: - Een forfaitaire schadevergoeding wegens ontijdige betaling ten belope van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 300 EUR. - Verwijlintresten ten belope van 1% per maand vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag tot en met de maand waarin de betaling wordt verricht.

6. Typografics heeft het recht om al haar diensten en/of leveringen op te schorten indien de klant zelf zijn verbintenissen niet nakomt. Desgevallend verzaakt de klant aan alle mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.

7. Alle verbintenissen van Typografics hebben in het algemeen het karakter van een middelverbintenis, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. De opdrachten worden zo spoedig mogelijk naargelang van de verwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Indien Typografics wegens omstandigheden, die zich buiten haar doen of laten voordoen, verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, dan heeft zij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de klant te beëindigen. Volgende omstandigheden worden bijvoorbeeld beschouwd als geval van overmacht: geweld, aanslagen, stakingen, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, overstroming, brand, elektriciteitspanne in gebreke blijven van leveranciers , natuurfenomenen zoals overstroming of blikseminslag , ziekte of ongeval van personeel of andere gelijksoortige omstandigheden. Desgevallend verzaakt de klant aan alle mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.

8. Typografics maakt voor haar diensten gebruik van zowel open source software als van software geleverd door de klant. In geen geval zal Typografics aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt werd door deze software.

9. Typografics is nooit aansprakelijk voor de inhoud van een website en doet in principe geen controle of toezicht , noch op de inhoud noch op de herkomst of op de auteurs en andere personen of organisaties die achter de website schuilgaan. De klant is derhalve exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van de website zelfs indien de klant de informatie zelf bekomt van derden of indien derden onder gelijk welke vorm eigen bijdragen op de website kunnen zetten en de klant erkent dat Typografics slechts in voorkomend geval een neutraal doorgeefluik is. De klant onthoudt er zich uitdrukkelijk van informatie te publiceren of aan te bieden die in strijd is met het Belgisch, Europees of Internationaal recht, waaronder maar niet beperkt tot lasterlijke, eerrovende, belagende, bedreigende, beledigende, racistische, haatzaaiende of discriminerende informatie of informatie die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden of die sociaal aanstootgevend is en tot publiek protest kan leiden. De klant zal Typografics vergoeden voor elke vordering van derden in hoofdsom, intresten en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website en de klant verzaakt zelf in het voordeel van Typografics aan elke mogelijke vordering die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website. De klant vergoedt Typografics verder voor alle schade in hoofdsom, intresten en kosten die Typografics zou lijden ten gevolge van de inhoud van de website, inbreuken op dit artikel en andere inbreuken op de overeenkomst.

10. De client verleent aan Typografics het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de client geheel of deels opgezette website, uitgezonderd eventuele aan die website gekoppelde aparte databanken, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van Typografics via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van Typografics verzaakt de client aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

11. De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

12. Elke klacht dient op straffe van verval schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan Typografics te worden gericht, binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag van de aflevering of uitvoering, en enkel voor wat betreft specifieke vermeldingen die alleen op de factuur voorkomen, vanaf de factuurdatum.

13. Ingeval van aansprakelijkheid van Typografics verzaakt de klant van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en morele schade en zal hij er zich in alle gevallen toe beperken directe materiële schade te vorderen.

14. Indien enige verbintenis in deze voorwaarden onafdwingbaar, nietig of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid, nietigheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst niet beïnvloeden. Desgevallend verbinden partijen er zich toe om in de geest van goede trouw, hetzelfde economisch evenwicht na te streven als in geval de ongeldigheid of nietigheid er niet was geweest. Omgekeerd zijn alle wettelijke bepalingen in het voordeel van Typografics of met verplichtingen in hoofde van de klant zoals deze vervat in de wet van 19 april 2014 onverwijld toepasselijk op de overeenkomst.

15. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Gent afdeling Dendermonde bevoegd en is het Nederlands de enige proceduretaal. Partijen verplichten zich tot het organiseren van een mediatie alvorens een vordering in te stellen behoudens voor wat betreft de invorderingen van facturen of voor bewarende maatregelen.

B. Aanvullende voorwaarden enkel voor WSU

16. Voor opdrachten in WSU boven de 20.000 EUR (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende vermelding, een werkingsvoorschot gevraagd van 30% factureerbaar bij ondertekening van de offerte of bestelbon. Bij niet-betaling ervan binnen de periode van 5 werkdagen na ondertekening, behoudt Typografics zich het recht voor de interventie of opdracht stop te zetten of te schorsen. Voor aanvang van het project dient de klant, onverminderd hoger dat in voorkomend geval wordt verrekend, een voorschot te betalen van 50% van de totale offerteprijs . Dezelfde regeling geldt ingeval van de sub artikel 3 genoemde functionaliteiten of andere meerwerken. Typografics heeft het recht de uitvoering van alle werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de klant dit voorschot betaalt. Bij de aflevering van de website zal de overige 50% van de prijs betaalbaar zijn.

17. Indien de klant de overeenkomst in WSU verbreekt vóór de aanvang van de werkzaamheden, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de offerte. Ingeval van verbreking na de start van de werkzaamheden is de klant als forfaitaire schadevergoeding de volledige prijs van de offerte als schadevergoeding verschuldigd zonder dat Typografics kan verplicht worden de website nog verder af te werken

18. De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres in het kader van een WSU zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers zoals DNS BELGIUM. De desbetreffende instantie beslist souverein over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Typografics vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat de domeinnaam wordt toegekend. Typografics kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen door de klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen.

19. De client verleent aan Typografics het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de client geheel of deels opgezette opdracht, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van Typografics via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van Typografics verzaakt de client aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

C. Aanvullende voorwaarden enkel voor WS

20. Flex Formule en de All-in service packs zijn overeenkomsten in zake website support en hebben een vaste duurtijd van één jaar. De technische kenmerken en de aard van de diensten van deze laatste twee vormen worden gedetailleerd in hun respectieve technische fiche.

21. Deze diensten zijn in regel op voorhand betaalbaar en worden jaarlijks gefactureerd.

22. Behoudens schriftelijke opzegging door de klant drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst, door middel van een aangetekende brief, wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde contractduur. Ingeval van verbreking of ontijdige opzegging is de klant de volledige vergoeding verschuldigd van het lopende jaar waarbij hij verzaakt aan elke terugbetaling van de nog niet verlopen maar betaalde maanden.

23. Typografics verwerft het recht om , onder meer bij inbreuken op deze voorwaarden met inbegrip van artikel 9, bij bevel van de rechter of van de overheid of bij alle andere omstandigheden die zulks nuttig of noodzakelijk maken, de website onmiddellijk offline te halen. Desgevallend kan Typografics niet verplicht worden de website te heractiveren maar staat het de klant vrij om een nieuwe webmaster te zoeken die de taak kan overnemen. In voorkomend geval zal Typografics de nodige technische elementen aan de nieuwe webmaster bezorgen zonder dat zij terzake enige verantwoordelijkheid neemt en mits alle kosten en alle openstaande facturen in hoofdsom, intresten en kosten op voorhand door de klant zijn betaald. Desgevallend verzaakt de klant in alle omstandigheden aan alle mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.

Hamme, 1 september 2016